[1]
ทิพยจันทร์ ช. 2023. การพัฒนารูปแบบการปรับตัวของญาติที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ตึกผู้ป่วยในชาย โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิชาการทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 3, 1 (เม.ย. 2023), 17–30.