(1)
พันธ์วาสนา ล. . .; ไสยนิตย์ พ. . .; สุวรรณชาติ ธ. . . A-Line Strong ป้องกันอุบัติการณ์เลื่อนหลุดของสายสวนหลอดเลือดแดง. Acad J Nurse Health Sci 2022, 2, 89-97.