(1)
แก้วคำ ป. . รูปแบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของโรงพยาบาลดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์. Acad J Nurse Health Sci 2024, 4, 117-127.