ทิพยจันทร์ ช. . . การพัฒนารูปแบบการปรับตัวของญาติที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ตึกผู้ป่วยในชาย โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิชาการทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, Mahasarakham, Thailand, v. 3, n. 1, p. 17–30, 2023. Disponível em: https://he04.tci-thaijo.org/index.php/AJNHS/article/view/153. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.