พันธ์วาสนา ล. . .; ไสยนิตย์ พ. . .; สุวรรณชาติ ธ. . . A-line Strong ป้องกันอุบัติการณ์เลื่อนหลุดของสายสวนหลอดเลือดแดง. วารสารวิชาการทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, Mahasarakham, Thailand, v. 2, n. 2, p. 89–97, 2022. Disponível em: https://he04.tci-thaijo.org/index.php/AJNHS/article/view/32. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.