ศรีมงคล ศ. .; ภูสีน้ำ ศ. . ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมติดตามเยี่ยมทางโมบายแอปพลิเคชันต่ออาการปวดของผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย ที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น. วารสารวิชาการทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, Mahasarakham, Thailand, v. 3, n. 2, p. 30–43, 2023. Disponível em: https://he04.tci-thaijo.org/index.php/AJNHS/article/view/410. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.