แก้วคำ ป. . รูปแบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของโรงพยาบาลดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารวิชาการทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, Mahasarakham, Thailand, v. 4, n. 1, p. 117–127, 2024. Disponível em: https://he04.tci-thaijo.org/index.php/AJNHS/article/view/960. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.