ทิพยจันทร์ ชลลดา. 2023. “การพัฒนารูปแบบการปรับตัวของญาติที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ตึกผู้ป่วยในชาย โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารวิชาการทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 (1). Mahasarakham, Thailand:17-30. https://he04.tci-thaijo.org/index.php/AJNHS/article/view/153.