พันธ์วาสนา ลักขณา, ไสยนิตย์ พัชรีย์, และ สุวรรณชาติ ธนิน. 2022. “A-Line Strong ป้องกันอุบัติการณ์เลื่อนหลุดของสายสวนหลอดเลือดแดง”. วารสารวิชาการทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 (2). Mahasarakham, Thailand:89-97. https://he04.tci-thaijo.org/index.php/AJNHS/article/view/32.