ศรีมงคล ศรีสุดา, และ ภูสีน้ำ ศิริโสภา. 2023. “ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมติดตามเยี่ยมทางโมบายแอปพลิเคชันต่ออาการปวดของผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย ที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น”. วารสารวิชาการทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 (2). Mahasarakham, Thailand:30-43. https://he04.tci-thaijo.org/index.php/AJNHS/article/view/410.