แก้วคำ ปาริชาต. 2024. “รูปแบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของโรงพยาบาลดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารวิชาการทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4 (1). Mahasarakham, Thailand:117-27. https://he04.tci-thaijo.org/index.php/AJNHS/article/view/960.