[1]
ทิพยจันทร์ ช. . ., “การพัฒนารูปแบบการปรับตัวของญาติที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ตึกผู้ป่วยในชาย โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด”, Acad J Nurse Health Sci, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 17–30, เม.ย. 2023.