[1]
พันธ์วาสนา ล. . ., ไสยนิตย์ พ. . ., และ สุวรรณชาติ ธ. . ., “A-line Strong ป้องกันอุบัติการณ์เลื่อนหลุดของสายสวนหลอดเลือดแดง”, Acad J Nurse Health Sci, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 89–97, ก.ค. 2022.