[1]
แก้วคำ ป. ., “รูปแบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของโรงพยาบาลดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์”, Acad J Nurse Health Sci, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 117–127, มี.ค. 2024.