ทิพยจันทร์ ช. . . “การพัฒนารูปแบบการปรับตัวของญาติที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ตึกผู้ป่วยในชาย โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารวิชาการทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 3, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 17-30, https://he04.tci-thaijo.org/index.php/AJNHS/article/view/153.