พันธ์วาสนา ล. . ., ไสยนิตย์ พ. . ., และ สุวรรณชาติ ธ. . . “A-Line Strong ป้องกันอุบัติการณ์เลื่อนหลุดของสายสวนหลอดเลือดแดง”. วารสารวิชาการทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2022, น. 89-97, https://he04.tci-thaijo.org/index.php/AJNHS/article/view/32.