ศรีมงคล ศ. ., และ ภูสีน้ำ ศ. . “ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมติดตามเยี่ยมทางโมบายแอปพลิเคชันต่ออาการปวดของผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย ที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น”. วารสารวิชาการทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 3, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 30-43, https://he04.tci-thaijo.org/index.php/AJNHS/article/view/410.