แก้วคำ ป. . “รูปแบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของโรงพยาบาลดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารวิชาการทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 4, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, น. 117-2, https://he04.tci-thaijo.org/index.php/AJNHS/article/view/960.