[1]
วุฒิ ส. และ กิตติโชติพาณิชย์ บ. 2017. ความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการให้บริการคลินิกครรภ์เสี่ยงสูง โรงพยาบาลราชวิถี: Satisfaction of Customers with High Risk Pregnancy Clinic Services, Rajavithi Hospital. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 2, 1 (ส.ค. 2017), 43–58.