[1]
แจ่มจิตรตรง ช. และ สำโรงทอง ร. 2019. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลิน (ชนิดที่ 2) ในชุมชนชนบทของประเทศไทย: Factors Associated with Stress among Type 2 Diabetic Patients in a Rural Thai Community. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 4, 1 (ก.ค. 2019), 54–66.