[1]
ห้วยทราย ว., ทองคำ ว. และ เขียวเขิน ส. 2022. การพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยที่เกิดจากคลินิกทันตกรรมโดยอาศัยการมีส่วนร่วม วิทยาลัยการสาธารณสุขแห่งหนึ่ง สถาบันพระบรมราชชนก: The Development of Dental Clinic Waste Management System through a Participatory Process College of Public Health, Praboromarajchanok Institute. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 7, 1 (มิ.ย. 2022), 57–70.