[1]
มนุษย์ ม., แสงวิเชียร ส., ฟักคำ ศ. และ แก้วคล้าย ช. 2021. การศึกษาตำรานวดจุดวัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร: A study of Ratchasittharam Temple’s Trigger Point Scripture in Bangkok Yai District, Bangkok. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 6, 1 (ก.ย. 2021), 51–62.