[1]
แก้วเวียงเดช ช., วระโพธิ์ บ., เนาว์ศรีสอน พ., มีแก้ว ว. และ ทองอันตัง ช. 2021. การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายหญิงตั้งครรภ์ ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด โรงพยาบาลอำนาจเจริญ: Development of a Discharge Planning Model for Pregnant Women with Preterm Labor, Amnatcharoen Hospital. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 6, 1 (ก.ย. 2021), 77–89.