(1)
เมฆวิมล กิ่งแก้ว ว. การศึกษาเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากอาการปวดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อพังผืด: An Analytical Study of the Impact Caused by the Myofascial Pain Syndrome: MPS. JAHS 2016, 1, 12-29.