(1)
วุฒิ ส.; กิตติโชติพาณิชย์ บ. ความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการให้บริการคลินิกครรภ์เสี่ยงสูง โรงพยาบาลราชวิถี: Satisfaction of Customers With High Risk Pregnancy Clinic Services, Rajavithi Hospital. JAHS 2017, 2, 43-58.