(1)
สุคง อ.; จันทร์หอม เ.; สุขดี ธ.; แก้วคล้าย ด. ปัจจัยด้านสมรรถภาพทางกายที่มีผลต่อทักษะการส่งและการรับลูกฟุตบอล ของนิสิตคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: Factors on Physical Fitness towards Passing and Receiving Drills Football Skill of Students at Faculty of Physical Education, Srinakharinwirot University. JAHS 2018, 3, 1-11.