(1)
แจ่มจิตรตรง ช.; สำโรงทอง ร. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลิน (ชนิดที่ 2) ในชุมชนชนบทของประเทศไทย: Factors Associated With Stress Among Type 2 Diabetic Patients in a Rural Thai Community. JAHS 2019, 4, 54-66.