(1)
ชูสุทน ศ.; หิรัญวัฒนกุล พ.; กลางคาร ส. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม: Delvelopment of Health Promotion Model Among Elderly Though Community Participation in Bang Nok Khwaek Sub - District Municipality, Bang Khonthi, Samut Songkram. JAHS 2022, 7, 40-56.