(1)
ห้วยทราย ว.; ทองคำ ว.; เขียวเขิน ส. การพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยที่เกิดจากคลินิกทันตกรรมโดยอาศัยการมีส่วนร่วม วิทยาลัยการสาธารณสุขแห่งหนึ่ง สถาบันพระบรมราชชนก: The Development of Dental Clinic Waste Management System through a Participatory Process College of Public Health, Praboromarajchanok Institute. JAHS 2022, 7, 57-70.