(1)
มนุษย์ ม.; แสงวิเชียร ส.; ฟักคำ ศ.; แก้วคล้าย ช. การศึกษาตำรานวดจุดวัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร: A Study of Ratchasittharam Temple’s Trigger Point Scripture in Bangkok Yai District, Bangkok. JAHS 2021, 6, 51-62.