(1)
แก้วเวียงเดช ช.; วระโพธิ์ บ.; เนาว์ศรีสอน พ.; มีแก้ว ว.; ทองอันตัง ช. การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายหญิงตั้งครรภ์ ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด โรงพยาบาลอำนาจเจริญ: Development of a Discharge Planning Model for Pregnant Women With Preterm Labor, Amnatcharoen Hospital. JAHS 2021, 6, 77-89.