(1)
เพียรจริง ป. การใช้สเตียรอยด์ฮอร์โมนในการเกษตร การตกค้างในอาหาร และสิ่งแวดล้อม. JAHS 2021, 6, 90-110.