เมฆวิมล กิ่งแก้ว ว. การศึกษาเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากอาการปวดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อพังผืด: An Analytical Study of the Impact Caused by the Myofascial Pain Syndrome: MPS. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Samutsongkhram, Thailand, v. 1, n. 1, p. 12–29, 2016. Disponível em: https://he04.tci-thaijo.org/index.php/JAHS/article/view/106. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.