ยอดศิรจินดา ส. ผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าร่วมกับการใช้ยาต่อระดับน้ำตาลในเลือด และการสูญเสียการรับความรู้สึกที่เท้าในผู้สูงอายุเป็นเบาหวานชนิดที่ 2: Effects of Foot Reflexology Combined with Medication on Blood Sugar and Sensory Loss on the Foot in Older Adults with Type 2 Diabetes. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Samutsongkhram, Thailand, v. 2, n. 1, p. 15–33, 2017. Disponível em: https://he04.tci-thaijo.org/index.php/JAHS/article/view/120. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.