วุฒิ ส.; กิตติโชติพาณิชย์ บ. ความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการให้บริการคลินิกครรภ์เสี่ยงสูง โรงพยาบาลราชวิถี: Satisfaction of Customers with High Risk Pregnancy Clinic Services, Rajavithi Hospital. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Samutsongkhram, Thailand, v. 2, n. 1, p. 43–58, 2017. Disponível em: https://he04.tci-thaijo.org/index.php/JAHS/article/view/122. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.