สุคง อ.; จันทร์หอม เ.; สุขดี ธ.; แก้วคล้าย ด. ปัจจัยด้านสมรรถภาพทางกายที่มีผลต่อทักษะการส่งและการรับลูกฟุตบอล ของนิสิตคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: Factors on Physical Fitness towards Passing and Receiving Drills Football skill of Students at Faculty of Physical Education, Srinakharinwirot University. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Samutsongkhram, Thailand, v. 3, n. 1, p. 1–11, 2018. Disponível em: https://he04.tci-thaijo.org/index.php/JAHS/article/view/135. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.