แจ่มจิตรตรง ช.; สำโรงทอง ร. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลิน (ชนิดที่ 2) ในชุมชนชนบทของประเทศไทย: Factors Associated with Stress among Type 2 Diabetic Patients in a Rural Thai Community. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Samutsongkhram, Thailand, v. 4, n. 1, p. 54–66, 2019. Disponível em: https://he04.tci-thaijo.org/index.php/JAHS/article/view/178. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.