ชูสุทน ศ.; หิรัญวัฒนกุล พ.; กลางคาร ส. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม: Delvelopment of Health Promotion Model among Elderly though Community Participation in Bang Nok Khwaek sub - district Municipality, Bang Khonthi, Samut Songkram. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Samutsongkhram, Thailand, v. 7, n. 1, p. 40–56, 2022. Disponível em: https://he04.tci-thaijo.org/index.php/JAHS/article/view/212. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.