ห้วยทราย ว.; ทองคำ ว.; เขียวเขิน ส. การพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยที่เกิดจากคลินิกทันตกรรมโดยอาศัยการมีส่วนร่วม วิทยาลัยการสาธารณสุขแห่งหนึ่ง สถาบันพระบรมราชชนก: The Development of Dental Clinic Waste Management System through a Participatory Process College of Public Health, Praboromarajchanok Institute. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Samutsongkhram, Thailand, v. 7, n. 1, p. 57–70, 2022. Disponível em: https://he04.tci-thaijo.org/index.php/JAHS/article/view/213. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.