อุชัย เ.; ชุมกาแสง ภ.; รัตนะวงษา น.; คำหอมกุล ฐ. ความเข้มข้นของฝุ่นละอองภายในป้อมตำรวจจราจรบริเวณถนนรังสิต – นครนายก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ: Dust Concentration inside the Traffic Police Booth on Rangsit-Nakhonnayok Road, Thanyaburi District, Pathumthani Province and Health Risk Assessment. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Samutsongkhram, Thailand, v. 6, n. 1, p. 12–25, 2021. Disponível em: https://he04.tci-thaijo.org/index.php/JAHS/article/view/252. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.