มนุษย์ ม.; แสงวิเชียร ส.; ฟักคำ ศ.; แก้วคล้าย ช. การศึกษาตำรานวดจุดวัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร: A study of Ratchasittharam Temple’s Trigger Point Scripture in Bangkok Yai District, Bangkok. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Samutsongkhram, Thailand, v. 6, n. 1, p. 51–62, 2021. Disponível em: https://he04.tci-thaijo.org/index.php/JAHS/article/view/255. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.