แก้วเวียงเดช ช.; วระโพธิ์ บ.; เนาว์ศรีสอน พ.; มีแก้ว ว.; ทองอันตัง ช. การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายหญิงตั้งครรภ์ ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด โรงพยาบาลอำนาจเจริญ: Development of a Discharge Planning Model for Pregnant Women with Preterm Labor, Amnatcharoen Hospital. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Samutsongkhram, Thailand, v. 6, n. 1, p. 77–89, 2021. Disponível em: https://he04.tci-thaijo.org/index.php/JAHS/article/view/257. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.