เพียรจริง ป. การใช้สเตียรอยด์ฮอร์โมนในการเกษตร การตกค้างในอาหาร และสิ่งแวดล้อม. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Samutsongkhram, Thailand, v. 6, n. 1, p. 90–110, 2021. Disponível em: https://he04.tci-thaijo.org/index.php/JAHS/article/view/258. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.