ศรีวงค์ษา ค. แนวทางการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ของประชากรวัยทำงานในจังหวัดสมุทรสงคราม. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Samutsongkhram, Thailand, v. 8, n. 1, p. 56–69, 2023. Disponível em: https://he04.tci-thaijo.org/index.php/JAHS/article/view/263. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.