เมฆวิมล กิ่งแก้ว วรรณวิมล. 2016. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากอาการปวดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อพังผืด: An Analytical Study of the Impact Caused by the Myofascial Pain Syndrome: MPS”. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 (1). Samutsongkhram, Thailand:12-29. https://he04.tci-thaijo.org/index.php/JAHS/article/view/106.