ยอดศิรจินดา สินีนาถ. 2017. “ผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าร่วมกับการใช้ยาต่อระดับน้ำตาลในเลือด และการสูญเสียการรับความรู้สึกที่เท้าในผู้สูงอายุเป็นเบาหวานชนิดที่ 2: Effects of Foot Reflexology Combined With Medication on Blood Sugar and Sensory Loss on the Foot in Older Adults With Type 2 Diabetes”. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2 (1). Samutsongkhram, Thailand:15-33. https://he04.tci-thaijo.org/index.php/JAHS/article/view/120.