วุฒิ สุวรรณมณี, และ กิตติโชติพาณิชย์ บุญศรี. 2017. “ความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการให้บริการคลินิกครรภ์เสี่ยงสูง โรงพยาบาลราชวิถี: Satisfaction of Customers With High Risk Pregnancy Clinic Services, Rajavithi Hospital”. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2 (1). Samutsongkhram, Thailand:43-58. https://he04.tci-thaijo.org/index.php/JAHS/article/view/122.