สุคง อนุศักดิ์, จันทร์หอม เทเวศน์, สุขดี ธิติพงษ์, และ แก้วคล้าย ดิศรณ์. 2018. “ Srinakharinwirot University”. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3 (1). Samutsongkhram, Thailand:1-11. https://he04.tci-thaijo.org/index.php/JAHS/article/view/135.