แจ่มจิตรตรง ชนัญช์, และ สำโรงทอง รัตนา. 2019. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลิน (ชนิดที่ 2) ในชุมชนชนบทของประเทศไทย: Factors Associated With Stress Among Type 2 Diabetic Patients in a Rural Thai Community”. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4 (1). Samutsongkhram, Thailand:54-66. https://he04.tci-thaijo.org/index.php/JAHS/article/view/178.