ชูสุทน ศรายุทธ, หิรัญวัฒนกุล พัดชา, และ กลางคาร สุมัทนา. 2022. “การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม: Delvelopment of Health Promotion Model Among Elderly Though Community Participation in Bang Nok Khwaek Sub - District Municipality, Bang Khonthi, Samut Songkram”. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 7 (1). Samutsongkhram, Thailand:40-56. https://he04.tci-thaijo.org/index.php/JAHS/article/view/212.